Wij komen op woensdagavond samen voor afwisselend een bidstond of een Bijbelstudie. Kijk hiervoor in de agenda voor nadere informatie.

Bijbelstudie-avonden zijn avonden bij uitstek om ons te verdiepen in de Bijbel, het Woord van God. Wij zijn overtuigd dat God, als de hemelse Architect, Zijn raadsplan heeft ontwikkeld. Uit de genade van God predikt De Bethel Pinksterkerk Haaglanden de Tabernakelstudie en de leer tot vorming van de Bruid van Jezus Christus, de Bruidsleer.

Openbaring 12 : 1 “En er verscheen een groot teken in de hemel: een vrouw, bekleed met de zon, en de maan was onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren.”

De Bruidsleer heeft ten doel om allen, die volharden in de leer tot de wederkomst van Jezus Christus, te worden opgenomen in Zijn wonderbare Bruidslichaam en aan te mogen zitten aan de tafel van de Bruiloft van het Lam.

Openbaring 19 : 9 “En hij zei tot mij: Schrijf: Zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft van het Lam. En hij zei tegen mij: Dit zijn de waarachtige woorden van God. “

De Tabernakelstudie is de studie van een geestelijke levensweg die het kind van God, de gelovige, eens vormt naar Zijn gelijkenis. Het is ook de geestelijke “meetlat” die toont waar wij als christen staan op het pad van reiniging en heiliging op onze levensweg. De aardse tabernakel is er niet meer. De Tabernakelstudie is de geestelijke studie vanuit de hemelse Tabernakel, waarin Jezus, de hemelse Hogepriester wandelt. Het bevat veel afzonderlijke thema’s, maar vormt tegelijkertijd één geheel. Ieder thema op zich is heel boeiend en indrukwekkend, en bovenal bemoedigend en opbouwend. Elk thema in de Tabernakelstudie heeft ten doel de Bruid van Christus te vormen naar Zijn beeld. Wat verwacht de Heere Jezus Christus, onze Hemelbruidegom, van ons? God zegent Zijn volk als Hij een welbehagen heeft in wat Zijn volk voor Hem, in gehoorzaamheid aan Hem doet. Niet omdat het wordt opgelegd. Het gaat om gehoorzaamheid aan Hem, uit verlangen en liefde voor Zijn Zoon, de Heere Jezus.

Daarom dat in de Bijbelstudie diepgang en heiligmaking centraal staan en wij ons richten naar het hemelse huwelijk van Jezus Christus, onze Hemelbruidegom met Zijn Bruid.